Vilken hjälp kan vi få från våra nordiska grannländer vid en stor olycka?

Om Nordred och vårt samarbete med Danmark
Ramavtalet för räddningstjänst mellan de nordiska länderna trädde i kraft 1989. På nordred.org återfinns följande sammanfattning ”Avtalet handlar om ett samarbete över landsgränserna med hänsyn till olyckstillfällen eller vid risk för detta, för att förhindra eller begränsa skador på människor, egendom eller miljön. Genom avtalet förpliktigar sig de nordiska länderna till att i samband med en olycka eller vid överhängande risk för en sådan, i möjlig omfattning hjälpa, med hänsyn till de i avtalet fastställda bestämmelserna. Avtalet innehåller bestämmelser, som reglerar en rad förhållanden i samband med biståndsbidrag över landsgränserna, t.ex. ledningsansvar, eliminering av import- och exporthinder, tillåtelse att använda räddningsmateriel och så vidare, hålla nere omkostnader och ersättningsansvar.

Avtalets artikel 6 innehåller bestämmelser om staternas förpliktelser:
• Informera om lagstiftning och organisation av räddningstjänsten i de olika länderna,
• Medverka till utvecklingen av samarbetet på området,
• Hålla direkta inbördes kontakter om den praktiska tillämpningen av avtalet, och hålla möten när sådana anses ändamålsenliga.”

Idag har vi haft just ett sådant möte för att hitta bättre tillämpningar mellan Danmark och Sverige. Vi har under ett par år verkat för att skapa förutsättningar så att vi tillsammans inom Skåne och Danmark utveckla våra gemensamma förmågor så att de kan dra nytta av varandra vid en stor olycka. Det innebär att vid en större olycka i Skåne så kommer vi att kunna begära understöd och hjälp från danskarna för att bygga vår kapacitet (och vice versa). På Öresundsbron arbetar vi nära varandra för att hantera insatsen och den gångna tidens övningar har lärt oss mycket om vad vi behöver utveckla. Bland annat hur viktigt det är att våra ledningsorganisationer kan verka tillsammans. Jag förespråkar ett regionalt förhållningssätt för att bygga kapacitet. Vi kan bygga våra operativa system med stöd av varandra och därmed göra våra system effektivare. Det blir bättre för alla partners men det kräver ödmjukhet, respekt, nyfikenhet och handlingskraft.

Ida Texell
Operativ chef

Tags: , ,